Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wołominie
im. Heleny i Stefana Nasfeterów

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wołominie
im. Heleny i Stefana Nasfeterów

e-mail: biblioteka@pbp.wolomin.pl    tel. 22 776 22 09    ul. Warszawska 22,  05-200 Wołomin

e-mail: biblioteka@pbp.wolomin.pl    tel. 22 776 22 09    ul. Warszawska 22,  05-200 Wołomin

 A++ 

 

 A+ 

 

 A 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wołominie
im. Heleny i Stefana Nasfeterów

e-mail: biblioteka@pbp.wolomin.pl    tel. 22 776 22 09    ul. Warszawska 22,  05-200 Wołomin

Wypożyczalnia


Wypożyczalnia Wypożyczanie zbiorów Biblioteki jest bezpłatne za wyjątkiem opłat określonych w tabeli na końcu strony.

Spis treści:

 1. Prawo do wypożyczeń
 2. Konto biblioteczne
 3. Karta biblioteczna
 4. Warunki wypożyczeń
 5. Zamawianie
 6. Rezerwacja
 7. Przetrzymanie
 8. Utrata wypożyczonych materiałów
 9. Tabela opłat specjalnych

 

1. Prawo do wypożyczeń

Prawo do wypożyczeń indywidualnych poza Bibliotekę mają osoby, które ukończyły 16 rok życia i są:

 • zameldowane lub zamieszkałe na terenie powiatu wołomińskiego
 • zatrudnione na terenie powiatu wołomińskiego
 • uczące się i studiujące w szkołach i uczelniach powiatu wołomińskiego
 • inne osoby po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki


2. Konto biblioteczne

W celu wypożyczeń indywidualnych poza Bibliotekę niezbędne jest posiadanie założonego konta bibliotecznego. Aby założyć konto należy:

 • złożyć pisemne zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu
 • okazać dokument tożsamości z fotografią i numerem PESEL
 • okazać legitymację szkolną (uczniowie)
 • w przypadku osób niepełnoletnich konto zakłada rodzic lub opiekun prawny biorąc na siebie odpowiedzialność za osobę nieletnią


Użytkownik ma obowiązek kontrolowania stanu konta bibliotecznego oraz terminów zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.


3. Karta biblioteczna

Dokumentem uprawniającym do wypożyczeń poza Bibliotekę jest imienna karta biblioteczna, której odbiór właściciel konta potwierdza podpisem.

Właściciel konta jest odpowiedzialny za każde użycie karty (wypożyczenie, terminowy zwrot oraz ewentualne zadłużenia powstałe na koncie).

Zagubienie lub zniszczenie karty, a także zmianę danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.

Duplikat karty można otrzymać po złożeniu oświadczenia o jej zagubieniu lub zniszczeniu, przedstawieniu dokumentu tożsamości, oraz wniesieniu opłaty według tabeli na końcu strony. 

Za udostępnienie karty bibliotecznej oraz hasła osobom trzecim Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.

4. Warunki wypożyczeń

Jednorazowo można wypożyczyć:

 • 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych
 • 3 egzemplarze materiałów bibliotecznych - osoby niepełnoletnie
 • 2 egzemplarze zbiorów multimedialnych


Użytkownik nie może wypożyczyć więcej niż jeden egzemplarz danego tytułu (bez względu na wydanie). 


Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 • księgozbioru Czytelni
 • zbiorów wydanych przed rokiem 1950
 • czasopism
 • norm


Materiały biblioteczne wypożycza się na 30 dni.
Istnieje możliwość jednorazowej prolongaty terminu zwrotu o 30 dni, pod warunkiem, że nie został przekroczony termin zwrotu i wypożyczone egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innego Użytkownika. Czas prolongaty liczony jest od dnia jej dokonania. Prolongaty terminu zwrotu można dokonać przez katalog OPAC WWW, osobiście lub telefonicznie najpóźniej jeden dzień przed upływem terminu zwrotu.
Zbiory multimedialne wypożycza się na okres 7 dni.


5. Zamawianie
 

Materiały można zamówić:

 • przez katalog internetowy On-line (OPAC WWW) - zamówienia wysłane pół godziny przed zamknięciem Biblioteki będą realizowane w kolejnym dniu roboczym
 • na rewersach w Wypożyczalni (dotyczy tylko pozycji niewprowadzonych do bazy komputerowej)


Zamówione materiały biblioteczne należy odebrać najpóźniej trzeciego dnia od daty złożenia zamówienia, wliczając w to dni zamknięcia Biblioteki.

6. Rezerwacja

Dokonywanie rezerwacji materiałów wypożyczonych przez inne osoby.

 • Można zarezerwować wypożyczone materiały biblioteczne przez katalog OPAC WWW.
 • O dostępności zarezerwowanego egzemplarza użytkownik jest powiadamiany drogą elektroniczną na podany Bibliotece adres e-mail.
 • Zarezerwowane materiały biblioteczne należy zamówić najpóźniej trzeciego dnia od uzyskania powiadomienia. 


7. Przetrzymanie
 

Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga następujące sankcje:

 • karę pieniężną za każdy dzień zwłoki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu
 • zablokowanie konta Użytkownika do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i uregulowania zobowiązań


Biblioteka może zawiadomić Użytkownika o przetrzymywaniu wypożyczonych materiałów bibliotecznych stosując wybrane formy:

 • upomnienie pisemne, telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • wezwanie ostateczne - pismo wzywające Użytkownika do zwrotu materiałów bibliotecznych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.


Użytkownik ponosi koszt upomnień oraz dodatkowych opłat pocztowych, według Regulaminu.


Biblioteka może dochodzić zwrotu bezprawnie przetrzymywanych materiałów bibliotecznych oraz kar naliczonych za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych na drodze postępowania windykacyjnego i sądowego, którego kosztami obciąża się Użytkownika.


8. Utrata wypożyczonych materiałów

Użytkownik w razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów zobowiązany jest do:

 • zwrotu tego samego tytułu
 • lub przekazania innego egzemplarza dostępnego na rynku, wskazanego przez Bibliotekę
 • lub wniesienia opłaty w wysokości aktualnej wartości (w przypadku wyczerpanego nakładu - wysokości ceny antykwarycznej).


Zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i uregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki stanowi warunek uzyskania rozliczenia z Biblioteką.


9. Tabela opłat specjalnych

Wysokość opłat specjalnych związanych z wypożyczaniem:

Lp.Opłata zaWysokość opłaty
1. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych 0,20 zł za każdy dzień przetrzymywania jednego egzeplarza
2. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów multimedialnych 1 zł za każdy dzień przetrzymania jednego egzemplarza
3. Upomnienie 2 zł
4. Upomnienie - wezwanie ostateczne 4 zł
5. Egzemplarz zagubionej lub zniszczonej publikacji Każdorazowo określa Biblioteka
6. Duplikat katy bibliotecznej 5 zł
7. Dodatkowe opłaty pocztowe Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, oraz tworzenia anonimowych statystyk. Zasady przechowywania plików cookies mogą zostać skonfigurowane za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na przechowywanie na Państwa urządzeniach plików cookies pochodzących z naszej strony.
Rozumiem, zamknij informację